Υπηρεσιες

Αναπτυξιακά Προγράμματα

 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη
 • Εκπόνηση μελετών επενδυτικών σχεδίων
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
 • Παρακολούθηση υλοποίησης

Οργάνωση Επιχειρήσεων

 • Δημιουργία επιχειρησιακής ταυτότητας
 • Έρευνα αγοράς – marketing plan
 • Στρατηγικός σχεδιασμός

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση λογιστηρίων
 • Λογιστική τήρηση βιβλίων

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

Yπηρεσίες Πληροφορικής

 • Ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων
 • Πληροφοριακή οργάνωση λογιστηρίων

Εκπαίδευση-Επιμόρφωση

  Η εταιρεία οργανώνει κατά περιόδους επιχειρησιακά σεμινάρια με θεματολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς, ενώ συνεργάζεται με φορείς αναγνωρισμένους με παρουσία στο επιχειρηματικά δρώμενα και με μεγάλη εμπειρία

Copyrights © 2018 All Rights Reserved. Designed and power by adviser